خیلی از مشترکین قبلی فرفر و ساب کردم ولی ساب بک نشدم..../بعد از چهار روز همشون انساب و بلاک کردم:-))دیگه هم تا کسی ساب نکنه ،سابش نمیشم:-)
Comments disabled · · Share ▾