تو این شش سال کودکانه رفتار کردیم...بهم پریدم و فحاشی کردیم.... و کینه به دل گرفیتم....و دستور بلاک میدادیم تو دایرکت....حرف حق تلخه