صفر بلاک بودم تو فرفر!!!!همه رو میدیدم.....
خب خوشم نمیمود از بلاک کردن ،حتیٰ اسپمرها رو بلاک نکردم ...ولی اینجا نه ‎· جولیا پندلتون