سلامتی رو قدر بدونید!!!
چیزی که۳۳ساله ندارم ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: مریضی؟یا بیمار؟ ‎· نآمیرآツ
@mohamad :هر دوتاش ‎· جولیا پندلتون
غصه نداره ولی قدرش رو بدونید @mohamad ‎· جولیا پندلتون