سلامتی رو قدر بدونید!!!
چیزی که۳۳ساله ندارم ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: مریضی؟یا بیمار؟ ‎- نآمیرآツ
@mohamad :هر دوتاش ‎- جولیا پندلتون
غصه نداره ولی قدرش رو بدونید @mohamad ‎- جولیا پندلتون