دلم تنگ گشته برای خودم،خودم گشته ام آشنای خودم،نشانی ندارم ز پایان خویش،کجا میروم پا به پای خودم،وفات کسی دل پریشم نکرد،نشستم به گِل در عزایی خودم
شنیدم یکی داد میزد بیا،نبود آن صدا جز صدای خودم ‎· جولیا پندلتون