باورش سخته که بدون آزمایش ،خون رو تزریق کنن!!!
جون یکنفر به خطر بندازن!!! ‎- جولیا پندلتون
چیزی که باورش سخته کشیدن بخیه یه بچه اس. تصورش هم برای من غیر ممکنه ‎- منفی سی
@manfy30 :چی بگم!!! ‎- جولیا پندلتون