باورش سخته که بدون آزمایش ،خون رو تزریق کنن!!!
جون یکنفر به خطر بندازن!!! ‎· جولیا پندلتون
چیزی که باورش سخته کشیدن بخیه یه بچه اس. تصورش هم برای من غیر ممکنه ‎· منفی سی
@manfy30 :چی بگم!!! ‎· جولیا پندلتون