زمان اون خودا بیامرز هم دیکتاتور وار رفتار میکردم در مورد محیط زیست ...کامنتهاش دیسیبل بود:-))