این کلام چه جان بخش است که : نیمی از حقیقت یک دروغ بزرگ است و هدف هر چه مقدّس هم باشد وسیله را توجیه نمیکند
از جواد جوادی ‎· جولیا پندلتون