شریعتی میگه؛ اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر ....
یعنی زندگی و زندگی دادن به درد لای جرز میخوره ‎· جولیا پندلتون
جدی؟ دکتر زوایای پنهانی داشته انگار :دی ‎· آمیرزو
@aamirzo :آره جدی ه ‎· جولیا پندلتون