شریعتی میگه؛اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر ....
یعنی زندگی و زندگی دادن به درد لای جرز میخوره ‎- جولیا پندلتون
جدی؟ دکتر زوایای پنهانی داشته انگار :دی ‎- آمیرزو
@aamirzo :آره جدی ه ‎- جولیا پندلتون