اولش فکر کردم اروپاست....بعد اسم عکاس رو دیدم ....دیدم # گهر خودمونه
FB_IMG_1454335326240.jpg
چقدر نایس ‎· اویس
مگه گَهرو نیس اسمش؟ ‎· اویس
البته زیرش نوشته درود ‎· اویس
@oveis اسمش گَهرِ ...،خب گهر تو شهر درود ‎· جولیا پندلتون
با موبایلم اسمش خیلی ریز نوشته برای همون متوجه نشدم @oveis ‎· جولیا پندلتون