حوصله بحث کردن . ...ندارم..برای همین بلاک ...
من دختر خوبيم :/ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65 :-* خیلی هم خانومی ‎· جولیا پندلتون