مغز بیچاره چه گناهی کرده که غذا و خواب ازش دریغ میکنیم؟؟