احساس میکنم با گرز گرفتن کتکم زدن ...اینقدر بدنم خسته و کوفته است...
@reza : همون گرز بود:دی ‎· جولیا پندلتون