از فیلتر شکن که استفاده میکنم ...همش تبلیغ مسیحیت میاد!!!
نه اینکه من عاشق دینم :-)) ‎· جولیا پندلتون
میخواد مخمو بزنه مسیحی شم:-)) ‎· جولیا پندلتون