قرار نیست همه نویسنده باشند . قرار نیست همه نوازنده باشند . قرار نیست همه کتاب بخوانند . قرار نیست همه دانا باشند . قرار نیست همه زیبا باشند . قرار نیست همه شاعر باشند . قرار نیست همه سیاستمدار باشند . ولی ... قرار است همه مهربان باشند . قرار است همه مؤدب باشند . قرار است همه صاف باشند . قرار است همه پاک باشند . قرار است همه صبور باشند . قرار است همه انسان باشند ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "محمد رستگار "