اهل هرکجا که باشی ، برای من نازنینی چون نم نم بارانی ، برکت زمینی ، زنده یاد استاد حمید ایزدپناه شاعر خطه لرستان