هر که تُورِس خطِش شُورِس:
هر که رنجید و قهر کرد خطش شسته شد . به کسی که از موضوعی رنجیده می شود و در برابر سهمی از چیزی که به او می دهند بعنوان اینکه حقش بیشتر از آنست و از گرفتن خودداری می کند گفته می شود . یعنی هرکسی با قهر و رنجش از کاری دوری کند بخودش ضرر و زیان می زند. ‎· جولیا پندلتون