کلمه تُورِس قشنگه یعنی من ازش خوشم میاد
معنیش هم میشه قهر کردن ‎· جولیا پندلتون