خودم که پیاده روی دوست میدارم تا جاییم که بتونم پیاده مسیرها رو میرم
من خيلى تنبلم تو پياده روى :/ ‎· بــــــــــاران!
ای بابا:/ ‎· جولیا پندلتون