امروز روز بدی بود...ایینه افتاد روی پدرم و خدا بهش رحم کرد که رگش رو تکه های آیینه نزد....هنوز حالم خوب نشده
صدقه بدین ‎· Ehsan Sh