خونه آغا !!!عوام فریبی تا کجا....
IMG_20160303_200239.jpgIMG_20160303_200246.jpgIMG_20160303_200257.jpg
تیر چوبی ! ‎· کلیشــــــه
البته نوشته منزل پدری ‎· کلیشــــــه
@kelishe : اهوم چوبی ... ‎· جولیا پندلتون
تلگرام که برام فرستادن ...نوشته بودن منزل آغاست ‎· جولیا پندلتون
نابود گردد ‎· Mamad
بدتر.... @mirzaie ‎· جولیا پندلتون