خونه آغا !!!عوام فریبی تا کجا....
IMG_20160303_200239.jpgIMG_20160303_200246.jpgIMG_20160303_200257.jpg
تیر چوبی ! ‎- کلیشــــــه
البته نوشته منزل پدری ‎- کلیشــــــه
@kelishe : اهوم چوبی ... ‎- جولیا پندلتون
تلگرام که برام فرستادن ...نوشته بودن منزل آغاست ‎- جولیا پندلتون
نابود گردد ‎- Mamad