گوش من درازه؟
این هنوز زنده‌اس؟ :)) ‎- Myri∂m
بله هنوز زنده است:-)) @myriam ‎- جولیا پندلتون