گوش من درازه؟
Screenshot_۲۰۱۶-۰۳-۰۵-۱۶-۳۷-۲۵-1.png
این هنوز زنده‌اس؟ :)) ‎· Myri∂m
بله هنوز زنده است:-)) @myriam ‎· جولیا پندلتون