کی هست روز مادر؟ ‎- مستانه
روز مادر نمیدونم .ولی امروز روز جهانی زن @mastaneh ‎- جولیا پندلتون