بـــارانـ میبارد ...
و ناودانها شعر میخوانند ‎· جولیا پندلتون
و من عریانی ام را در حوض میبینم .... ‎· جولیا پندلتون