بـــارانـ میبارد ...
و ناودانها شعر میخوانند ‎- جولیا پندلتون
و من عریانی ام را در حوض میبینم .... ‎- جولیا پندلتون