زمان ما پیک شادی نبود....از اول کتاب باید مشق مینوشتیم تا جایی که تدریس شده بود ...ریاضی و علوم و... همه که جای خودش رو داشت ...از همه بدتر ملعمها بودند که همه مشقها رو خط به خط نگاه میکردند ...وای بحالت اگه یک خط جا گذاشته بودی
عقده ای بودن ی عده شون وگر نه هدف آموزشی در پی نداشت ‎· Mamad