وقتی چیزی رو پیدا نمیکنم اگه دست یا تن کسی ببینم راحت ازش میپرسم و خیلی راحت اونا. هم برخورد میکنن و آدرس دقیق رو میدن.خجالت نکشید از پرسیدن سؤال
چشم:د ‎- shompi
منم مثل توام:دی ‎- مستانه
چه خوبه:دی ‎- جولیا پندلتون