وقتی چیزی رو پیدا نمیکنم اگه دست یا تن کسی ببینم راحت ازش میپرسم و خیلی راحت اونا. هم برخورد میکنن و آدرس دقیق رو میدن.خجالت نکشید از پرسیدن سؤال
چشم:د ‎· shompi
بی بلا @shompi ‎· جولیا پندلتون
منم مثل توام:دی ‎· مستانه
چه خوبه:دی ‎· جولیا پندلتون