اینجوری که پیش میره نه فرحناز و میبینم و نه هادی
خب اونا کار دارند @azadehgh65 ‎· جولیا پندلتون