مصروع: مناجات نامه، اما يه کم امروزی تر http://masrouchap.blogspot.com/2016/04/blog-post_14.html?m=1