به دکتر گفتم ؛ امروز آخرین روز ماه فروردین ...تاریخ فردا رو بزن برای ام آر ای ولی باز کار خودش رو کرد ...حالا هشتم اردیبهشت نوبت دادن برای ام آر ای
آزاد احتمالاً حساب کنن:-/ ‎· جولیا پندلتون