تو توییتر رفته به یکی از دوستام فحاشی کرده ...بخاطر من ...فکر کرده چون ما با هم صمیمی هستیم ..پس همجنسگرا یم و با همیم!! نمیدونم ملت چشونه ...
دیوانه اند ملت ‎- بــــــــــاران!
عه کی ‎- مستانه
جل الخالقین ‎- Myri∂m
@myriam آدم حیرت میکنه چی بگه!! ‎- جولیا پندلتون
:)) خدایا چه خبره اینجا ! ‎- Mamad
تیمارستان ... @mirzaie ‎- جولیا پندلتون