به خدا مخلوقات عالم حق دارن اگه برن يک NGO ثبت بدن برای مبارزه و خروج از زیر یوغ اشرفیت ماها.