User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

دل من ارزنی، عشق تو کوهی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌چه سایی زیر کوهی ارزنی را؟

User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ای عشق تو را دارم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌و ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دارای جهانم ‌ ‌ ‌ ‌

Comment

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هـمـــــــــواره ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تـــویــــــــــــــی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

خیال انگیز ~ صدیق تعریف ‌ ‌ ‌ ‌---- ‌ ‌ ‌ ‌ خیال‌انگیز و جان‌پرور چو بوی گل سراپایی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ نداری غیر از این عیبی که می‌دانی که زیبایی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به شمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تو شمع مجلس‌افروزی ‌تو ماه مجلس‌آرایی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مراد ما نجویی ورنه رندان هوس‌جو را ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بهار شادی‌انگیزی حریف باده پیمایی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مه روشن میان اختران پنهان نمی‌ماند ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌میان شاخه‌های گل مشو پنهان که پیدایی

Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

Top class stuff!!

 ‎· SaeedVasi
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سر و پایت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا باران صلا ده تا ببارم بر عطش هایت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا اندوه بشناس و کمک کن تا بیامیزم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مثال سرنوشتم با سرشت چشم زیبایت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا رودی بدان و یاری ام کن تا درآویزم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به شوق جذبه وارت تا فرو ریزم به دریایت

Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

+++

 ‎· پریســــا
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

مست جنون ~ علیرضا شهاب —— مرا گویی که رایی من چه دانم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ چنین مجنون چرایی من چه دانم

Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

++

 ‎· SaeedVasi
Comment

منم در موج دریاهای عشقت / مرا گویی کجایی؟ من چه دانم؟

 ‎· SaeedVasi
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

Comment

nice

 ‎· منفی سی
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

دلا دلا می بری ام ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ کجا کجا می بری ام؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌غلط غلط گر نکنم

User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم

Comment

++++

 ‎· پریســــا
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

چه کسی می داند... که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی؟... چه کسی می داند... که تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟... پیله ات را بگشا... تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایــی

Comment

شعر: سهراب‌ سپهری. آواز: هادی فیض آبادی

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌روز و شب را همچو خود مجنون کنم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ روز و شب را کی گذارم روز و شب ‌

Comment

‌ ‌ ‌ جان و دل از عاشقان می‌خواستند ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ جان و دل را می‌سپارم روز و شب ‌ ‌ ‌

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

#MQ_Poetics

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ~ هژیر مهرافروز

Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

‌ ‌ ‌ ‌ ‌اوست نشسته در نظر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ من به کجا نظر کنم؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اوست گرفته شهر دل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ من به کجا سفر برم؟

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

+++

 ‎· پریســــا
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌از جدایی‌ها شــکایت می‌کند ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Comment

بی نظیر است این شعر مولانا +++++

 ‎· SaeedVasi
Comment

جی سعید بھائی بالکل ایسا ہی ہے :) ویسے بھی میرے خیال سے اس دنیا میں فارسی شاعری سے بڑھ کر کوئی شے خوبصورت نہیں ہے :) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۰

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, and mqzik

.من نه خود می روم، او مرا می کشد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌کاه سرگشته را کهربا می کشد. ‌ ‌ ‌شعر:هوشنگ ابتهاج. ‌ ‌ ‌ آواز: عبدالحسین مختاباد

Comment

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ســایه‌ی او شدم چــــون گریزم ازو؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در پی‌اش می‌روم تا کجا می‌کــشد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
6 more comments
Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

هان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر سرم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بر گردن و بر دست من بربند آن زنجیر را ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌افسون مخوان ز افسون تو هر روز دیوانه ترم

Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

ز شراب لعل نوشین من رند بی نوا را ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مددی که چشم مستت به خمار کشت ما را

Comment

همه شب خیال رویت گذرد به چشم سلمان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ خیال دوست داند شب تیره آشنا را

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

به به :)))

 ‎· پریســــا
Comment

@parisa: goodO monrningO!!! :))))

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

#MQ_Poetics

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

نه از گل می گشاید دل، نه از گلزار عاشق را —— که باغ دلگشایی نیست غیر از یار عاشق را —— به بوی گل ز خواب بی خودی بیدار شد بلبل —— زهی خجلت که معشوقش کند بیدار عاشق را —— ز کوه بیستون فرهاد ازان بیرون نمی آید —— که می گردد دو بالا، ناله در کهسار عاشق را —— می لعلی اگر در سنگ رو پنهان کند صائب —— بس است از هر دو عالم نشأه دیدار عاشق را —— فریب خال گندم گون او خوردم، ندانستم —— که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را

Comment

‌ ‌ ‌ ‌ز کوه بیستون فرهاد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ازان بیرون نمی‌آید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که می‌گردد دو بالا ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ناله در کهسار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌عاشق را ‌ ‌ ‌ ‌

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

ئه پرگار داره شعره :دی

 ‎· پرگار
Comment

(((: ئه چه سرچ خوبی داره این موکومه

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

فریب خال گندم گون او خوردم، ندانستم ، که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را

 ‎· شرجیــ نشین ™
Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

دل عاشق ~ محمد معتمدی

Comment

دل عاشق به پیغامی بسازد / خمار آلوده با جامی بسازد / دلی دیرم چو مرغ پا شکسته / چوکشتی برلب دریا نشسته / همه گویند طاهر تار بنواز / صدا چون میدهد تار شکسته / نمیدونم دلم دیوونه کیست / اسیر نرگس مستونه کیست / نمیدونم دل سرگشته ما / کجا میگردد و در خونه کیست / نسیمی کز بن آن کاکل آیو / مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو / چو شب گیرم خیالت را در آغوش / سحر از بسترم بوی گل آیو

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
10 more comments
Comment

(: خیلی ممنون پریسا جان

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

من همه تو، تو همه من ~ کوروش یغمایی

Comment

بی تو به سامان نرسم، ای سروسامان همه تو / ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو / من همه تو، تو همه من، او همه تو، ما همه تو / هرکه وهرکس همه تو، ای همه تو ، آن همه تو / من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من / تخت تو و ورطه تو ساحل و طوفان همه تو / ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو / هم رمز نیستان همه تو، راز نیستان همه تو / شور تو آواز تویی، بلخ تو شیراز تویی / جاذبه ی شعر تو، جوهر عرفان همه تو / همتی ای دوست که که این دانه ز خود سر بکشد / ای همه خورشید تو و خاک و باران همه تو / بی تو به سامان نرسم، ای سروسامان همه تو / ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو / من همه تو، تو همه من، او همه تو، ما همه تو / هرکه وهرکس همه تو، ای همه تو، آن همه تو / من که به دریاش زدم تا چه کنی با دلِ من / تخته تو و ورطه تو ساحل و طوفان همه تو

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

+++

 ‎· پریســــا
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

تو مشغولی به حسن خود ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌چه غم داری ز کار ما؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که هجرانت چه می‌سازد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌همی با روزگار ما؟

Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

Sadrang ~ Niyaz. گر چشم من از صورت تو دور نباشد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دور از تو دلم خسته و رنجور نباشد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مهجور شوم از تو و جز آه سحرگاه ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌سوزنده کسی بر من مهجور نباشد

Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

برکس ای قاضی به خون من منه بهتان ازآنک / قاتل من در جهان جز عشق کافرکیش نیست / ای صبا با خسرو خوبان بگو درد فراق / بر دل‌ من کمتر از این‌ حبس‌ و این‌ تشویش نیست

Comment

#MQ_poetics

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, and mqzik

ندارد پای عشق او دل بی‌دست و بی‌پایم/ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌/ میان خونم و ترسم که گر آید خیال او/ به خون دل خیالش را ز بی‌خویشی بیالایم

Comment

رها کن تا چو خورشیدی قبایی پوشم از آتش ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در آن آتش چو خورشیدی جهانی را بیارایم

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ and mq-poetics

دادِ ايمــان داد زلف کافــرت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌يک سر مویی ز کفـر ايمان مکن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10