دادِ ايمــان داد زلف کافــرت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌يک سر مویی ز کفـر ايمان مکن
1212m.gif