هان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر سرم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بر گردن و بر دست من بربند آن زنجیر را ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌افسون مخوان ز افسون تو هر روز دیوانه ترم
af1_c.jpg