نه از گل می گشاید دل، نه از گلزار عاشق را —— که باغ دلگشایی نیست غیر از یار عاشق را —— به بوی گل ز خواب بی خودی بیدار شد بلبل —— زهی خجلت که معشوقش کند بیدار عاشق را —— ز کوه بیستون فرهاد ازان بیرون نمی آید —— که می گردد دو بالا، ناله در کهسار عاشق را —— می لعلی اگر در سنگ رو پنهان کند صائب —— بس است از هر دو عالم نشأه دیدار عاشق را —— فریب خال گندم گون او خوردم، ندانستم —— که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را
golzar_GIF.gif
‌ ‌ ‌ ‌ز کوه بیستون فرهاد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ازان بیرون نمی‌آید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که می‌گردد دو بالا ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ناله در کهسار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌عاشق را ‌ ‌ ‌ ‌ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
ئه پرگار داره شعره :دی ‎· پرگار
(((: ئه چه سرچ خوبی داره این موکومه ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
فریب خال گندم گون او خوردم، ندانستم ، که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را ‎· شرجیــ نشین ™