ز شراب لعل نوشین من رند بی نوا را ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مددی که چشم مستت به خمار کشت ما را
00_ma.gif
همه شب خیال رویت گذرد به چشم سلمان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ خیال دوست داند شب تیره آشنا را ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
به به :))) ‎· پریســــا
@parisa: goodO monrningO!!! :)))) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ