‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌روز و شب را همچو خود مجنون کنم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ روز و شب را کی گذارم روز و شب ‌
Bigharar.gif
‌ ‌ ‌ جان و دل از عاشقان می‌خواستند ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ جان و دل را می‌سپارم روز و شب ‌ ‌ ‌ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ