به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم
doost.gif
++++ ‎· پریســــا