دلا دلا می بری ام ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ کجا کجا می بری ام؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌غلط غلط گر نکنم