شبها گذرد که دیده نتوانم بست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مردم همه از خواب و من از فکر تو مست