چه خوش افسانه می گویی به افسون های خاموشی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا از یاد خود بستان بدین خواب فراموشی
00_k.gif