‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی/ جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی ‎- پریســــا
awesome!! ‎- SaeedVasi
تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد ... ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی؟ ‎- SaeedVasi