عجب گر زنده ماند شمع سان تا صبحدم وحشی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ که امشب ز آتش دل کار او دشوار می‌ دیدم
105.gif