باری که حملش ناید ز گردون ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌جز ما ضعیفان حامل ندارد