باری که حملش ناید ز گردون ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌جز ما ضعیفان حامل ندارد
21_5_16.gif