خوش می روی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در جان من ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خوش می کنی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌درمان من ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای دین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌و ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ای ایمان من ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای بحر گوهردار من
Yaar.gif
++++ ‎· پریســــا