قصه ی یک سرابو تا کی تا کی شنیدن؟؟ به گریه خو گرفتن به غصه دل سپردن؟؟