‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌اگر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ تو فارغی از حال دوستان یارا ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌