|| گفتم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خوشا هوایی کز باد صبح خیزد ||