|| گفتم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خوشا هوایی کز باد صبح خیزد ||
gofta.gif