| وقتی که از نگاه تو جاریست صد غزل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌فرقی نمی کند که قافیه ها فرق می کند |
18616.gif