| کفر زلفش ره دین می‌زد و آن سنگین دل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود |
19616.gif
++ ausgezeichnet ‎· SaeedVasi